Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WwfT)

Bij de intake zal worden nagegaan of er niet in redelijkheid aanwijzingen zijn waaruit volgt dat de opdracht strekt tot het voorbereiden, ondersteunen of afschermen van onwettige activiteiten.
In dat kader dient de advocaat tevens uitvoering te geven aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Die wet is overigens niet van toepassing bij informatie die door de advocaat van de cliënt wordt verkregen voor, tijdens of na een gerechtelijke procedure of bij het bepalen van een rechtspositie van de cliënt. In die gevallen blijft het juridisch advies onderworpen aan de geheimhoudingsplicht van de advocaat.